УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ

НА ПОРТАЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

1. Настоящите условия за достъп и ползване на Портала за управеление на услуги (за краткост Условия) уреждат условията и отношенията по повод достъпа и ползване на портала между 1) Мобилтел ЕАД и всяко едно физическо и/или юридическо лице и/или друг правен субект (за краткост Потребител), който ползва предоставяните от Мобилтел обществени електронни съобщителни услуги или други услуги.

2. Потребителят се обвързва и се задължава да спазва настоящите Условия при осъществяване на което и да е от следните действия: зареждане (отваряне) на Интернет страницата на портала; регистриране в портала; осъществяване на достъп до и/или в портала; осъществяване на конклудентни действия, като заявяване на потребителско име и/или парола за достъп до портала и други такива. С осъществяване на което и да е от изброените в предходното изречение действия, Потребителят дава своето изрично съгласие предоставените негови лични данни да бъдат обработвани от Мобилтел за целта на предоставяне на достъп и ползване на портала, както и за осъществяване на контакт с Потребителя по всякакви въпроси.

3. Порталът, достъпа до него, предлаганите в него услуги и/или настоящите Условия могат да бъдат променени от Мобилтел по всяко време. Промените влизат в сила от момента на осъществяване на съответната промяна и/или от публикуване на същата в портала и/или от друг изрично посочен от Мобилтел момент.

4. Достъпът до портала и неговата функционалност се осъществява посредством парола и потребителско име за достъп, които се получават след регистрация, като Потребителят носи отговорност за опазването на нужните данни за регистрация от неправомерно узнаване от трети лица.

5. Потребителят е длъжен да пази своите парола и потребителско име, да не ги разкрива и/или разгласява и/или предоставя на трети лица, като предприема всички нужни мерки, паролата и потребителското му име да не стават достояние на трети лица.

6. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително чрез създадени от този Потребител допълнителни регистрации и/или заявки, се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от Мобилтел и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на потребителското име и паролата му, освен ако докаже че те са узнати по противоправен начин от трето лице.

7. Мобилтл не носи отговорност за настъпили вреди и/или други последици от неспазването от страна на Потребителя на неговото задължение по т. 5 от настоящите Условия.

8. Електронните изявления, потвърдени чрез потребителското име и парола създадени от лицето ползвател на съответните услуги на Мобилтел, ще имат валидност като със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

9. Отношенията по повод достъпа и ползване на портала се прекратяват с прекратяване на облигационните отношения по повод ползването на предоставяните от Мобилтел на Потребителя обществени електронни съобщителни услуги или други услуги. В този случай, се заличава регистрацията на Потребителя в портала.

10. Мобилтел има право незабавно да ограничи и/или прекрати достъпа на Потребителя до портала, в случай, че:
а) се установи или основателно може да се предположи, че Потребителят разпространява посредством използване на порлата съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива с порнографско съдържание.
б) се установи или основателно може да се предположи, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на Мобилтел и/или трети лица, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори;
в) се установи, че трето лице е придобило неправомерно достъп до портала посредством парола и потребителско има на Потребителя и/или третото лице неправомерно е ползвало данни за регистрация.

11. Мобилтел има право при надлежно отправено искане на компетентен държавен орган да му предостави съответната информация отнасяща се за Потребителя.

12. Мобилтел не носи отговорност пред Потребителя за:
а) загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез портала от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги, както и в резултат от достъп и/или ползване на самия портал;
б) неспособността на Потребителя да ползва услугите и/или самия портал;
в) претенции на трети лица срещу Потребителя по повод ползване на услугите и/или самия портал;
г) загуби, пропуснати ползи, вреди и/или претенции от трети лица, когато трето лице неправомерно е установило/узнало и/или използвало парола и/или потребителско име за достъп до портала и/или данни за регистрация в портала.

13. Мобилтел не дава гаранции (изрични или подразбиращи се) и не носи отговорност относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до портала. При несъответствие на портала с изисквания и/или желанията и/или вижданията на Потребител, единственото право, което същия има, е да спре своя достъп до и да не ползва портала.

14. Мобилтел не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на портала, както и предоставяните чрез него услуги.

15. Съдържанието на портала е обект на права на интелектуална собственост на Мобилтел, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпостранение и/или осъществяване на други правни и фактически действия относно съдържанието на портала без съгласието на Мобилтел, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции. Мобилтел предоставя на Потребителя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на портала само на устройства за лична употреба на Потребителя, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо Потребителя във връзка с ползването на съдържанието. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители на портала до Мобилтел, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на Мобилтел да ги ползва свободно, както намери за добре.

16. Мобилтел има право да осъществява автоматизирана идентификация на Потребителя посредством „бисквитки“ (cookies).

17. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

18. При възникване на спорове Потребителя и Мобилтел полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.